NOTATKI Z WALNEGO ZEBRANIA PSAA 14.03.2016

W dniu 14 marca 2016 odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia Aeronautyki i Astronautyki. W tym roku Zgromadzenie Walne zostało zorganizowane w Instytucie Lotnictwa w Warszawie.

Przed rozpoczęciem Zgromadzenia miało miejsce zebranie Zarządu PSAA w składzie:
Prof. Witold Wiśniowski – Prezes
Prof. Mirosław Rodzewicz – Vice-Prezes
Prof. Aleksander Olejnik – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Prof. Jacek Szumbarski – Skarbnik

Członkowie Zarządu podczas spotkania zapoznali się ze sprawozdaniami z działalności oraz stanu finansów PSAA za rok 2015. Ponadto, zweryfikowana została lista członków Stowarzyszenia, na końcu posiedzenia przygotowano projekty nowych uchwał, które zostały przedstawione oraz przegłosowane następnie podczas Walnego Zgromadzenia.

Prezes Stowarzyszenia prof. Witold Wiśniowski powitał zebranych rozpoczynając obrady.

Następnie swoją prezentację na temat działalności i osiągnięć Instytutu Lotnictwa przedstawił zastępca dyrektora Instytutu Lotnictwa, dr inż. Rafał Kajka.

Po tej prezentacji, prof. Andrzej Żyluk, Sekretarz Zarządu PSAA przedstawił Sprawozdanie z działalności Zarządu PSAA od 13.03.2015 do 14.03.2016 roku. Sprawozdanie zawierało, m.in. informacje o liczbie odbytych w tym okresie zebrań Zarządu oraz przyjętych uchwał. Profesor Żyluk powiedział też o dokonaniach Stowarzyszenia na arenie krajowej i zagranicznej w ostatnim roku, a także raz jeszcze przypomniał główne cele oraz przyszłe plany PSAA.

Po prezentacji Sekretarza Zarządu, głos zajął prof. Tomasz Goetzendorf-Grabowski na temat konferencji READ 2016 (Research and Education in Aircraft Design), która odbędzie się w Instytucie Lotnictwa we wrześniu br. Przedstawiona została historia tej konferencji oraz jej zasięg i znaczenie w środowisku branżowym oraz międzynarodowym.

Następnie, Skarbnik PSAA prof. Jacek Szumbarski przedstawił zebranym sprawozdanie finansowe za rok 2015.

Po nim, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, prof. Aleksander Olejnik odczytał zebranym protokół Komisji Rewizyjnej.

Podczas Walnego Zgromadzenia zostały przedstawione oraz przegłosowane 2 uchwały:

Uchwała nr. 1/2016 Walnego Zebrania członków PSAA w sprawie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej za rok 2015.

Uchwała nr. 2/2016 Walnego Zebrania członków PSAA w sprawie wykorzystania nadwyżki przychodów za rok 2015.

Na koniec posiedzenia, członkowie poruszyli sprawy bieżące w działalności Stowarzyszenia. Wnioskowano o większą regularność w płaceniu składek członkowskich, a także o przywiązywanie większej wagi do frekwencji podczas zebrań i posiedzeń Stowarzyszenia. Poruszona też została kwestia ulepszenia jakości informacji na stronie internetowej PSAA, a także konieczności wytypowania koordynatorów wśród jednostek podmiotów zrzeszonych, których zadaniem byłaby intensywna promocja Stowarzyszenia wśród jego już istniejących, jak i potencjalnie przyszłych członków. Padł też pomysł utworzenia profili wszystkich członków PSAA na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Profesor Aleksander Olejnik poinformował również o staraniach środowiska o utworzenie nowej dyscypliny Lotnictwo i Kosmonautyka. Podsumowując spotkanie stwierdził również, że należałoby szerzej propagować cele i misję Stowarzyszenia w instytucjach, z których pochodzą członkowie PSAA.