NOTATKI Z WALNEGO ZEBRANIA PSAA 18.03.2018

W dniu 16 marca 2018 odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia Aeronautyki i Astronautyki.  W tym roku Zgromadzenie Walne zostało zorganizowane na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa, na Politechnice Warszawskiej.

Przed rozpoczęciem Zgromadzenia miało miejsce zebranie Zarządu PSAA w składzie:

Dr inż. Paweł Stężycki – Prezes
Prof. Mirosław Rodzewicz – Vice-Prezes
Prof. Zdobysław Goraj – Koordynator ds. kontaktów z zagranicą
Prof. Andrzej Żyluk – Sekretarz
Prof. Jacek Szumbarski – Skarbnik

Członkowie Zarządu podczas spotkania zapoznali się ze sprawozdaniami z działalności oraz stanu finansów PSAA za rok 2017. Ponadto, zweryfikowana została lista członków Stowarzyszenia.

O godzinie 14:00 rozpoczęło się Zgromadzenie Walne PSAA.

Prezes Stowarzyszenia dr inż. Paweł Stężycki powitał zebranych rozpoczynając obrady, a następnie przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu PSAA w roku 2017 oraz wygłosił prezentację pt. PSAA- nowe kierunki działalności. 
Skarbnik PSAA prof. Jacek Szumbarski przedstawił zebranym bilans finansowy Stowarzyszenia.
Następnie, odczytano protokół Komisji Rewizyjnej.

Podczas Walnego Zgromadzenia zostały przedstawione oraz przegłosowane 3 uchwały:

 • Uchwała nr. 1/2018 w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro w roku 2017.
 • Uchwała nr. 2/2018 w sprawie wykorzystania nadwyżki przychodów za rok 2017.
 • Uchwała nr. 3/2018 w sprawie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej za rok 2017.

Zgłoszono oraz zaakceptowano dwie kandydatury nowych członków Komisji Rewizyjnej – p. Łukasza Kiszkowiaka oraz p. Tomasza Goetzendorfa-Grabowskiego.

Następnie, Prof. Zdobysław Goraj przedstawił relację z 7th EASN Conference „Innovation in European Aeronautics Research”.

Ostatnim punktem Walnego Zebrania były prezentacje 3 kół naukowych z Wydziału MEiL PW – SAE, MelAvio i PW-Sat.  

W dyskusji z przedstawicielami SAE, MelAvio oraz SKA Zarząd Stowarzyszenia wyraził chęć stałej współpracy oraz zaproponował kołom naukowym wsparcie w zakresie promocji ich działalności oraz konstrukcji, t.j. udostępnianie lub finansowanie stoisk podczas krajowych i międzynarodowych imprez branżowych, targów, konferencji; szkolenia z, m.in. autoprezentacji czy pisania artykułów naukowych.

Walne Zgromadzenie zakończyło się o godz. 16:00.

NOTATKA Z POSIEDZENIA ZARZĄDU PSAA 21.08.2017

W dniu 21 sierpnia 2017 odbyło się Posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Aeronautyki i Astronautyki. Posiedzenie zostało zorganizowane w Instytucie Lotnictwa w Warszawie.

Posiedzenie Zarządu PSAA odbyło się w składzie:

Mgr inż. Paweł Stężycki – Prezes
Prof. Mirosław Rodzewicz – Vice-Prezes
Prof. Zdobysław Goraj –  Członek Zarządu – koordynator ds. międzynarodowych
Prof. Andrzej Żyluk – Sekretarz Generalny
Agata Wierzbińska – PSAA Administrative Officer

Na agendę spotkania złożyły się następujące punkty:

 1. Przygotowanie PSAA do uczestnictwa w konferencji EASN, 26-29 IX w ILOT. PSAA będzie wspierało organizację konferencji, a także będzie wystawiało się podczas dni konferencyjnych na specjalnym stoisku. Na tę okoliczność zostaną wyprodukowane ulotki reklamowe oraz baner do zaprezentowania. Na stoisku PSAA wystawi się także, ze swoimi zwycięskimi konstrukcjami, studenckie koło naukowe z PW – SAE. Pierwszego dnia konferencji zorganizowane zostanie zamknięte spotkanie z p. Clarą de la Torre z Dyrekcja Generalna ds. Badań i Innowacji Komisji Europejskiej, na którym odbędzie się dyskusja nt m.in. planów rewitalizacji polskiego lotnictwa. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele polskich jednostek badawczych i administracji państwowej, a także członkowie Zarządu PSAA.
 2. Udział w Kongresie ICAS. Omówiona została współpraca PSAA i jego członków w zakresie organizowanego w 2018r. Kongresu ICAS. PSAA przedstawi swoją ocenę merytoryczną abstraktów, nadsyłanych na Kongres ICAS przez autorów z Polski. W związku z tym, została wysłana wiadomość do polskich autorów ubiegających się o akceptację swojego abstraktu na Kongres o możliwości otrzymania poparcia ze strony PSAA oraz rabatu na opłatę konferencyjną dla członków Stowarzyszenia. W odpowiedzi na tę wiadomość, chęć przystąpienia zgłosiło kilka osób z ILOT i PW.
 3. Sprawy finansowe. Omówiono stan opłat składek członkowskich, szczególnie przez pryzmat zgłoszenia abstraktów na Kongres ICAS.
 4. Sprawy różne.

Do Zarządu wpłynęła deklaracja członkowska od p. Rami Faraj – decyzją Zarządu został on przyjęty do Stowarzyszenia.

Honorowe członkostwo dla Wiesława Ostachowicza

W dniu 11 kwietnia br. na Politechnice Gdańskiej, w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN odbył się uroczysty jubileusz z okazji 70 urodzin Profesora Wiesława Ostachowicza. Podczas uroczystości wręczono Profesorowi Ostachowiczowi medal Polskiego Stowarzyszenia Aeronautyki i Astronautyki, a także przyznano status honorowego członka Stowarzyszenia.

NOTATKI Z WALNEGO ZEBRANIA PSAA 17.03.2017

W dniu 17 marca 2017, w Instytucie Lotnictwa odbyło się Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Aeronautyki i Astronautyki.  Zebranie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy, na spotkaniu został wybrany nowy Zarząd PSAA oraz skład Komisji Rewizyjnej. Przez ostatnie 2 lata funkcję Prezesa Stowarzyszenia pełnił Dyrektor Naczelny Instytutu Lotnictwa, Prof. Witold Wiśniowski. Nowym Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Aeronautyki i Astronautyki, wybranym na kadencję 2017-2018, został Pan Paweł Stężycki, Dyrektor Engineering Design Center, Instytut Lotnictwa.

Pozostali członkowie Zarządu PSAA wybrani na lata 2017-2018 to Prof. Mirosław Rodzewicz (PW) – Wiceprezes, Prof. Jacek Szumbarski (PW) – Skarbnik, Prof. Andrzej Żyluk (ITWL) – Sekretarz oraz Prof. Zdobysław Goraj (PW/ILOT) – Koordynator ds. kontaktów z zagranicą.

Zebranie Walne rozpoczęło się od powitania zebranych oraz sprawozdania Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej z działalności PSAA w roku 2016/2017 oraz sprawozdania finansowego za ostatni rok. Powołano Komisję Skrutacyjną oraz Komisję Wniosków i Uchwał.

W trakcie spotkania przyjęto następujące uchwały:

 1. Uchwałę o przyjęciu sprawozdania Zarządu.
 2. Uchwałę o przyjęciu sprawozdania finansowego.
 3. Uchwałę o udzieleniu absolutorium dla Zarządu.
 4. Uchwałę o zatwierdzeniu Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej w składzie:

Zarząd:

 • Paweł Stężycki – Prezes Stowarzyszenia,
 • Mirosław Rodzewicz – Wiceprezes
 • Jacek Szumbarski – Skarbnik,
 • Andrzej Żyluk – Sekretarz,
 • Zdobysław Goraj – Koordynator ds. kontaktów z zagranicą

Komisja rewizyjna:

 • Aleksander Olejnik – Przewodniczący
 • Witold Wiśniowski – członek
 • Jacek Rokicki – członek
 1. Uchwałę o przyjęciu sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 2. Uchwałę o przyznaniu członkostwa honorowego PSAA dla profesorów Mike’a Benzakein’a z Ohio State Univeristy i Ray’a Whitforda z Cranfield University.

Poinformowano też, za jakie zasługi zostało przyznane honorowe członkostwo PSAA dwóm profesorom z zagranicznych uczelni – Profesorowi Mike Benzakein z Ohio State University za wieloletnią współpracę z Instytutem Lotnictwa i wkład we współpracę USA i Polski w zakresie lotnictwa oraz –  Profesorowi Ray Whitford z Cranfield University za wieloletni aktywny udział w konferencjach naukowych RRDPAE i READ oraz wspieranie i promocję PSAA na arenie międzynarodowej. Dyrektor Paweł Stężycki zaprezentował krótko sylwetkę Prof. Benzakein’a oraz zdał relację z ceremonii wręczenia mu honorowego członkostwa PSAA podczas zeszłorocznej konferencji EASN w Porto.

 1. Uchwałę o przyznaniu członkostwa honorowego PSAA dla Profesora Wiesława Ostachowicza z Instytutu Maszyn Przepływowych PAN. Profesor Zdobysław Goraj przybliżył również sylwetkę Prof. Ostachowicza zebranym gościom.

Głos z sali zabrał także prof. Tomasz Goetzendorf-Grabowski z Politechniki Warszawskiej, który opowiedział szerzej o sukcesie konferencji READ, którą we wrzeniu 2016 zorganizowało PSAA w Instytucie Lotnictwa.

Zebranie Walne zakończyła prezentacja Dyrektora Witolda Wiśniowskiego, po tytułem „Koncepcja zmian organizacyjnych w modelu zarządzania instytutami badawczymi w Polsce”.