Honorowe członkostwo dla Wiesława Ostachowicza

W dniu 11 kwietnia br. na Politechnice Gdańskiej, w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN odbył się uroczysty jubileusz z okazji 70 urodzin Profesora Wiesława Ostachowicza. Podczas uroczystości wręczono Profesorowi Ostachowiczowi medal Polskiego Stowarzyszenia Aeronautyki i Astronautyki, a także przyznano status honorowego członka Stowarzyszenia.

NOTATKI Z WALNEGO ZEBRANIA PSAA 17.03.2017

W dniu 17 marca 2017, w Instytucie Lotnictwa odbyło się Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Aeronautyki i Astronautyki.  Zebranie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy, na spotkaniu został wybrany nowy Zarząd PSAA oraz skład Komisji Rewizyjnej. Przez ostatnie 2 lata funkcję Prezesa Stowarzyszenia pełnił Dyrektor Naczelny Instytutu Lotnictwa, Prof. Witold Wiśniowski. Nowym Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Aeronautyki i Astronautyki, wybranym na kadencję 2017-2018, został Pan Paweł Stężycki, Dyrektor Engineering Design Center, Instytut Lotnictwa.

Pozostali członkowie Zarządu PSAA wybrani na lata 2017-2018 to Prof. Mirosław Rodzewicz (PW) – Wiceprezes, Prof. Jacek Szumbarski (PW) – Skarbnik, Prof. Andrzej Żyluk (ITWL) – Sekretarz oraz Prof. Zdobysław Goraj (PW/ILOT) – Koordynator ds. kontaktów z zagranicą.

Zebranie Walne rozpoczęło się od powitania zebranych oraz sprawozdania Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej z działalności PSAA w roku 2016/2017 oraz sprawozdania finansowego za ostatni rok. Powołano Komisję Skrutacyjną oraz Komisję Wniosków i Uchwał.

W trakcie spotkania przyjęto następujące uchwały:

 1. Uchwałę o przyjęciu sprawozdania Zarządu.
 2. Uchwałę o przyjęciu sprawozdania finansowego.
 3. Uchwałę o udzieleniu absolutorium dla Zarządu.
 4. Uchwałę o zatwierdzeniu Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej w składzie:

Zarząd:

 • Paweł Stężycki – Prezes Stowarzyszenia,
 • Mirosław Rodzewicz – Wiceprezes
 • Jacek Szumbarski – Skarbnik,
 • Andrzej Żyluk – Sekretarz,
 • Zdobysław Goraj – Koordynator ds. kontaktów z zagranicą

Komisja rewizyjna:

 • Aleksander Olejnik – Przewodniczący
 • Witold Wiśniowski – członek
 • Jacek Rokicki – członek
 1. Uchwałę o przyjęciu sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 2. Uchwałę o przyznaniu członkostwa honorowego PSAA dla profesorów Mike’a Benzakein’a z Ohio State Univeristy i Ray’a Whitforda z Cranfield University.

Poinformowano też, za jakie zasługi zostało przyznane honorowe członkostwo PSAA dwóm profesorom z zagranicznych uczelni – Profesorowi Mike Benzakein z Ohio State University za wieloletnią współpracę z Instytutem Lotnictwa i wkład we współpracę USA i Polski w zakresie lotnictwa oraz –  Profesorowi Ray Whitford z Cranfield University za wieloletni aktywny udział w konferencjach naukowych RRDPAE i READ oraz wspieranie i promocję PSAA na arenie międzynarodowej. Dyrektor Paweł Stężycki zaprezentował krótko sylwetkę Prof. Benzakein’a oraz zdał relację z ceremonii wręczenia mu honorowego członkostwa PSAA podczas zeszłorocznej konferencji EASN w Porto.

 1. Uchwałę o przyznaniu członkostwa honorowego PSAA dla Profesora Wiesława Ostachowicza z Instytutu Maszyn Przepływowych PAN. Profesor Zdobysław Goraj przybliżył również sylwetkę Prof. Ostachowicza zebranym gościom.

Głos z sali zabrał także prof. Tomasz Goetzendorf-Grabowski z Politechniki Warszawskiej, który opowiedział szerzej o sukcesie konferencji READ, którą we wrzeniu 2016 zorganizowało PSAA w Instytucie Lotnictwa.

Zebranie Walne zakończyła prezentacja Dyrektora Witolda Wiśniowskiego, po tytułem „Koncepcja zmian organizacyjnych w modelu zarządzania instytutami badawczymi w Polsce”.

NOTATKI Z WALNEGO ZEBRANIA PSAA 14.03.2016

W dniu 14 marca 2016 odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia Aeronautyki i Astronautyki. W tym roku Zgromadzenie Walne zostało zorganizowane w Instytucie Lotnictwa w Warszawie.

Przed rozpoczęciem Zgromadzenia miało miejsce zebranie Zarządu PSAA w składzie:
Prof. Witold Wiśniowski – Prezes
Prof. Mirosław Rodzewicz – Vice-Prezes
Prof. Aleksander Olejnik – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Prof. Jacek Szumbarski – Skarbnik

Członkowie Zarządu podczas spotkania zapoznali się ze sprawozdaniami z działalności oraz stanu finansów PSAA za rok 2015. Ponadto, zweryfikowana została lista członków Stowarzyszenia, na końcu posiedzenia przygotowano projekty nowych uchwał, które zostały przedstawione oraz przegłosowane następnie podczas Walnego Zgromadzenia.

Prezes Stowarzyszenia prof. Witold Wiśniowski powitał zebranych rozpoczynając obrady.

Następnie swoją prezentację na temat działalności i osiągnięć Instytutu Lotnictwa przedstawił zastępca dyrektora Instytutu Lotnictwa, dr inż. Rafał Kajka.

Po tej prezentacji, prof. Andrzej Żyluk, Sekretarz Zarządu PSAA przedstawił Sprawozdanie z działalności Zarządu PSAA od 13.03.2015 do 14.03.2016 roku. Sprawozdanie zawierało, m.in. informacje o liczbie odbytych w tym okresie zebrań Zarządu oraz przyjętych uchwał. Profesor Żyluk powiedział też o dokonaniach Stowarzyszenia na arenie krajowej i zagranicznej w ostatnim roku, a także raz jeszcze przypomniał główne cele oraz przyszłe plany PSAA.

Po prezentacji Sekretarza Zarządu, głos zajął prof. Tomasz Goetzendorf-Grabowski na temat konferencji READ 2016 (Research and Education in Aircraft Design), która odbędzie się w Instytucie Lotnictwa we wrześniu br. Przedstawiona została historia tej konferencji oraz jej zasięg i znaczenie w środowisku branżowym oraz międzynarodowym.

Następnie, Skarbnik PSAA prof. Jacek Szumbarski przedstawił zebranym sprawozdanie finansowe za rok 2015.

Po nim, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, prof. Aleksander Olejnik odczytał zebranym protokół Komisji Rewizyjnej.

Podczas Walnego Zgromadzenia zostały przedstawione oraz przegłosowane 2 uchwały:

Uchwała nr. 1/2016 Walnego Zebrania członków PSAA w sprawie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej za rok 2015.

Uchwała nr. 2/2016 Walnego Zebrania członków PSAA w sprawie wykorzystania nadwyżki przychodów za rok 2015.

Na koniec posiedzenia, członkowie poruszyli sprawy bieżące w działalności Stowarzyszenia. Wnioskowano o większą regularność w płaceniu składek członkowskich, a także o przywiązywanie większej wagi do frekwencji podczas zebrań i posiedzeń Stowarzyszenia. Poruszona też została kwestia ulepszenia jakości informacji na stronie internetowej PSAA, a także konieczności wytypowania koordynatorów wśród jednostek podmiotów zrzeszonych, których zadaniem byłaby intensywna promocja Stowarzyszenia wśród jego już istniejących, jak i potencjalnie przyszłych członków. Padł też pomysł utworzenia profili wszystkich członków PSAA na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Profesor Aleksander Olejnik poinformował również o staraniach środowiska o utworzenie nowej dyscypliny Lotnictwo i Kosmonautyka. Podsumowując spotkanie stwierdził również, że należałoby szerzej propagować cele i misję Stowarzyszenia w instytucjach, z których pochodzą członkowie PSAA.