NOTATKI Z WALNEGO ZEBRANIA PSAA 15.03.2019

W dniu 15 marca 2019, w Instytucie Lotnictwa odbyło się Zebranie Walne członków PSAA.

Zebranie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy.
Zebranie odbyło się drugim terminie, czyli 15 marca o godz. 14:15.
Zebranie prowadził i moderował p. Leszek Rams z Instytutu Lotnictwa.

Pan Rams otworzył spotkanie omawiając agendę i uzyskując zatwierdzenie jej punktów przez wszystkich  uczestników Zebrania.

Następnie zostało zaprezentowane sprawozdanie Zarządu PSAA za rok 2018. Sprawozdanie przedstawił p. Zdobysław Goraj, w zastępstwie za Prezesa PSAA, p. Pawła Stężyckiego. Sprawozdanie obejmowało okres od marca 2017 do marca 2019.

Po sprawozdaniu Zarządu, zostało przedstawione sprawozdanie finansowe za rok 2018, przez Skarbnika PSAA, p. Jacka Szumbarskiego.

Następnie, p. Łukasz Kiszkowiak z Komisji Rewizyjnej zaprezentował sprawozdanie Komisji.

W kolejnym punkcie powołano Komisje Wniosków i Uchwał oraz Komisję Skrutacyjną. W jej skład weszli: Jerzy Żółtak oraz Damian Konde.

Zostały odczytane i przyjęte następujące 3 uchwały:

  • Uchwała nr 1 w sprawie wykorzystania nadwyżki przychodów za rok 2018
  • Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro w roku 2018
  • Uchwała nr 3 w sprawie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej za rok 2018

Kolejnym punktem Zebrania walnego był wybór nowego Zarządu PSAA. Przedstawiono oraz jednogłośnie przegłosowano następujące osoby:

Prezesem PSAA na lata 2019 – 2021 został profesor Tomasz Goetzendorf-Grabowski (PW)

Członkowie Zarządu: Zbigniew Koruba (Politechnika Rzeszowska), Tomasz Rogalski (Politechnika Rzeszowska). Sekretarzem PSAA – Andrzej Żyluk (ITWL), Skarbnikiem Jacek Szumbarski (PW).

Komisja Rewizyjna, Aleksander Olejnik (WAT), Łukasz Kiszkowiak (WAT), Mirosław Rodzewicz (PW).

Następnie, p. Koruba z Politechniki Rzeszowskiej zaprosił zebranych na II Kongres Lotniczy i Kosmonautyczny, który odbędzie się w Kielcach we wrześniu 2019. Zaproponowano, aby PSAA włączyła się aktywie w to wydarzenie, być może prezes PSAA mógłby wygłosić wykład plenarny podczas Kongresu.

Na koniec Zebrania został wygłoszony wykład p. Zbigniewa Raraty z PW pod tytułem „Numeryczne i eksperymentalne badania hałasu w lotnictwie”.

Spotkanie zakończyło się o godz. 16:00.

NOTATKI Z WALNEGO ZEBRANIA PSAA 18.03.2018

W dniu 16 marca 2018 odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia Aeronautyki i Astronautyki.  W tym roku Zgromadzenie Walne zostało zorganizowane na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa, na Politechnice Warszawskiej.

Przed rozpoczęciem Zgromadzenia miało miejsce zebranie Zarządu PSAA w składzie:

Dr inż. Paweł Stężycki – Prezes
Prof. Mirosław Rodzewicz – Vice-Prezes
Prof. Zdobysław Goraj – Koordynator ds. kontaktów z zagranicą
Prof. Andrzej Żyluk – Sekretarz
Prof. Jacek Szumbarski – Skarbnik

Członkowie Zarządu podczas spotkania zapoznali się ze sprawozdaniami z działalności oraz stanu finansów PSAA za rok 2017. Ponadto, zweryfikowana została lista członków Stowarzyszenia.

O godzinie 14:00 rozpoczęło się Zgromadzenie Walne PSAA.

Prezes Stowarzyszenia dr inż. Paweł Stężycki powitał zebranych rozpoczynając obrady, a następnie przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu PSAA w roku 2017 oraz wygłosił prezentację pt. PSAA- nowe kierunki działalności. 
Skarbnik PSAA prof. Jacek Szumbarski przedstawił zebranym bilans finansowy Stowarzyszenia.
Następnie, odczytano protokół Komisji Rewizyjnej.

Podczas Walnego Zgromadzenia zostały przedstawione oraz przegłosowane 3 uchwały:

  • Uchwała nr. 1/2018 w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro w roku 2017.
  • Uchwała nr. 2/2018 w sprawie wykorzystania nadwyżki przychodów za rok 2017.
  • Uchwała nr. 3/2018 w sprawie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej za rok 2017.

Zgłoszono oraz zaakceptowano dwie kandydatury nowych członków Komisji Rewizyjnej – p. Łukasza Kiszkowiaka oraz p. Tomasza Goetzendorfa-Grabowskiego.

Następnie, Prof. Zdobysław Goraj przedstawił relację z 7th EASN Conference „Innovation in European Aeronautics Research”.

Ostatnim punktem Walnego Zebrania były prezentacje 3 kół naukowych z Wydziału MEiL PW – SAE, MelAvio i PW-Sat.  

W dyskusji z przedstawicielami SAE, MelAvio oraz SKA Zarząd Stowarzyszenia wyraził chęć stałej współpracy oraz zaproponował kołom naukowym wsparcie w zakresie promocji ich działalności oraz konstrukcji, t.j. udostępnianie lub finansowanie stoisk podczas krajowych i międzynarodowych imprez branżowych, targów, konferencji; szkolenia z, m.in. autoprezentacji czy pisania artykułów naukowych.

Walne Zgromadzenie zakończyło się o godz. 16:00.